Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Χωροθέτηση Διαφημιστικών Πλαισίων
                                              

ΘΕΜΑ:  Καθορισμός χώρων για προβολή υπαίθριας διαφήμισης, στο Δήμο Βόλου, σύμφωνα με:
 α. την παρ. 1, του άρθρου 3 του Ν. 2946/01 « Υπαίθρια διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες Διατάξεις» , όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3212/2003,

 β. την  ΚΥΑ 52138/2003 που αφορά τον «καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001 και

γ. του άρθρου 11 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το  Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α/02-03-2007)

Συντάσσεται η Εισήγηση της Υπηρεσίας


Σύμφωνα με την Απόφαση  αρ. πρωτ. 6524/21-01-2014  ορίστηκε ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας κ. Χαλαστάρας Ευστάθιος, ως συντονιστής και επιβλέπων της διαδικασίας καταγραφής και αφαίρεσης των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, καθώς και για τον καθορισμό θέσεων πλαισίων για διαφημιστικές καταχωρήσεις εντός του Δήμου Βόλου (σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες).

Στα πλαίσια της παραπάνω απόφασης και σε ότι αφορά τον καθορισμό χώρων για προβολή υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο Βόλου και σύμφωνα με, την παρ. 1, του άρθρου 3 του Ν. 2946/01 « Υπαίθρια διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες Διατάξεις» , όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3212/2003,  την  ΚΥΑ 52138/2003 που αφορά τον «καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001 και του άρθρου 11 του Ν.2696/1999  «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007,  πραγματοποιήθηκαν  με τη συνεργασία του ορισμένου από τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας & Βιώσιμης Κινητικότητας  κ. Ν. Μόσχου, (αρ. πρωτ.  355/16-1-2014 έγγραφο ) υπαλλήλου της Διεύθυνσης Δόμησης κ. Μαυραντώνη Ιωάννη, αρχιτ. Μηχανικού, επιτόπιες αυτοψίες σε όλους τους χώρους του Δήμου Βόλου, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις της νομοθεσίας.
Οι πλατείες που μελετήθηκαν είναι οι προβλεπόμενες στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης.
Για λόγους αισθητικής επιλέχθηκε η τοποθέτηση σταθερών διαφημιστικών πλαισίων σε σημεία που δεν  προκαλούν πρόσθετη οπτική ρύπανση και επιβάρυνση με επιπλέον αστικό εξοπλισμό και δόθηκε προσοχή ώστε να μην δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή μετακίνηση  πεζών και ποδηλάτων. Δεν επιλέχθηκε η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων σε σημεία που θα μπορούσαν να διαταράξουν την εικόνα της γειτονιάς της πόλης. Θεωρήθηκε ως καλύτερη λύση η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων τύπου «Πύργος» εντός των πλατειών της πόλης  και όχι η τοποθέτηση πλαισίων τύπου «Ρακέτας» στα ελάχιστα

πεζοδρόμια που έχουν το αναγκαίο πλάτος, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί τόσο η εικόνα της πόλης όσο και η ομαλή κυκλοφορία των πεζών. Προτείνεται η τοποθέτηση «πύργων»
εφοδιασμένων με φωτοβολταικά στοιχεία ώστε να είναι δυνατός και ο φωτισμός τους τις νυχτερινές ώρες, χωρίς να είναι απαραίτητη η ηλεκτροδότησή τους. 
Οι χώροι όπου είναι δυνατή η τοποθέτηση σταθερών διαφημιστικών πλαισίων έχουν φωτογραφηθεί και ψηφιακά έχει ενσωματωθεί ο προτεινόμενος τύπος διαφημιστικού πλαισίου ώστε να καθορίζεται επ’ ακριβώς ο χώρος και η θέση τοποθέτησης και να είναι δυνατή η αισθητική αξιολόγηση του χώρου μετά την παρέμβαση.
Επίσης οι θέσεις έχουν ψηφιακά αποτυπωθεί στους επισυναπτόμενους χάρτες που συνοδεύουν την απεικόνιση όλων των θέσεων και τους συνοπτικούς πίνακες καταγραφής.
Οι περιοχές που επιλέχθηκαν για την τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων αφορούν την πόλη του Βόλου, της Νέας Ιωνίας και της Νέας Αγχιάλου. Στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες δεν τοποθετούνται  διαφημιστικά πλαίσια σύμφωνα με τις απαγορεύσεις του άρθρου 2 παρ. 1 α του Ν. 2946/2001 που αφορά τους παραδοσιακούς οικισμούς.
Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ 11 της  ΚΥΑ 52138/2003 (ΦΕΚ Β1788/2-12-2003) που αφορά τον «καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001, τα προτεινόμενα διαφημιστικά πλαίσια τύπου «ΠΥΡΓΟΣ» είναι κυλινδρικά ή τριγωνικά, (προτείνονται κυλινδρικά) επιτρέπεται να φέρουν έως τρεις ωφέλιμες επιφάνειες, με μέγιστη διατομή 1,20 τ.μ. και μέγιστο ύψος 3,60 μ. και η απόσταση από το έδαφος της κορνίζας των ωφέλιμων επιφανειών πρέπει να είναι το πολύ 0,15μ. Οι προδιαγραφές  κατασκευής και η τοποθέτησή τους πρέπει να είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 52138/2003 (ΦΕΚ Β1788/2-12-2003).
Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην Επιτροπή Βιώσιμης Κινητικότητας και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζώης, προς λήψη σχετικής απόφασης, για να ακολουθήσει η γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και η εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο,  σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2 του Ν. 2946/2001.                                                                                    
 
Ακολουθεί η μελέτη χωροθέτησης των διαφημιστικών πλαισίων.


Θεωρήθηκε
Ο Αν. Διευθυντής


Αιμίλιος Μ. Σουβατζής
Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΣυντάξαςΧαλαστάρας Ευστάθιος
Εργ. Μηχαν. Σχεδιαστής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου