Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

Ηχορύπανση - Πόρισμα Συνηγόρου Πολίτη







 
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ιωάννης Π. Σαγιάς
Ειδικοί Επιστήμονες: Αγγελική Μποσδογιάννη
Δάφνη Φιλιππάκη

                                                                                    Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013
Αριθ. Πρωτ. Φ. 1300.2/28568/2013


Προς τον
Υπουργό Υγείας
κύριο Άδωνι Γεωργιάδη

Θέμα: Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο του διαμεσολαβητικού του ρόλου, επιθυμεί να θέσει υπόψη σας συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με την πρόκληση ηχορύπανσης κατά τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εφεξής ΚΥΕ).
1.      ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Ειδικότερα, κατά τη διερεύνηση σχετικών αναφορών πολιτών, η Αρχή έχει διαπιστώσει τα ακόλουθα:
·        Η ηχορύπανση, που πρόσφατα χαρακτηρίσθηκε ως «ρύπος», αποτελεί μία από τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές απειλές που υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής[1], ενώ οι καταγγελίες των περιοίκων για συστηματική και εκτεταμένη ηχορύπανση, κυρίως σε βραδινές ώρες, από τα καταστήματα, είναι επαναλαμβανόμενες.
·        Οι οικείοι Δήμοι χορηγούν στα ΚΥΕ άδειες μουσικής και άδειες παράτασης μουσικής, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την άμεση γειτνίασή τους με κατοικίες και την υπερσυγκέντρωσή τους σε συγκεκριμένες περιοχές. Επίσης, οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες περιορίζονται σε μικρό αριθμό ανά έτος, αφενός λόγω και της εκφρασθείσας αδυναμίας τους για τη διενέργεια συστηματικών ελέγχων, αφετέρου λόγω του σημαντικού αριθμού των ΚΥΕ σε συγκεκριμένες περιοχές.
·        Συγκεκριμένα καταστήματα εξακολουθούν να διαθέτουν άδειες λειτουργίας μουσικής και άδειες παράτασης μουσικής, παρά τη διαπίστωση εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε η τοποθέτηση ηχείων και η λειτουργία στερεοφωνικού συγκροτήματος συνδεδεμένου με ενισχυτή και ηχεία με ανοικτές πόρτες και παράθυρα στον εξωτερικό χώρο των καταστημάτων, οι οποίες αποτελούν παράβαση των όρων λειτουργίας της άδειας μουσικής. Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν πραγματοποιήθηκε η μέτρηση της στάθμης του θορύβου με  ηχόμετρο.

·        Όταν διαπιστώνεται ηχορύπανση παραβιάζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, καθώς και της άδειας λειτουργίας/ή και παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται, τόσο οι διατάξεις της υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας, που αντικατέστησε την Υ.Δ Α1β/8577/1983, όσο και οι διατάξεις του Π.Δ. 180/79. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμόζουν διαζευκτικά τις ως άνω διατάξεις, συνήθως τις υγειονομικές διατάξεις κατόπιν αυτοψίας των αρμόδιων υπηρεσιών υγειονομικού ελέγχου, ενώ τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 κατόπιν αυτοψίας των αστυνομικών αρχών. Οι ρυθμίσεις αυτές αναφέρονται γενικά στη δυνατότητα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ΚΥΕ και όχι ειδικά στο ζήτημα της ανάκλησης της άδειας μουσικής ή/και παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων. Συνεπώς, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν προβαίνουν στην προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας μουσικής και της άδειας παράτασης της ως μέτρο ανάλογο με το μέγεθος της όχλησης, αλλά στην προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή/και σφράγισης η οποία όμως δεν επιτυγχάνεται.
Συγκεκριμένα:
α. σε παραβάσεις που αφορούν τοποθέτηση ηχείων σε εξωτερικό χώρο ή λειτουργία μουσικής με ανοικτές πόρτες, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, μετά την έκθεση αυτοψίας, συνήθως της υγειονομικής υπηρεσίας ή/και της αστυνομίας, σε κάποιες περιπτώσεις προβαίνει στην προσωρινή ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων, δεδομένου του προσωρινού χαρακτήρα των συγκεκριμένων παραβάσεων, επιτυγχάνουν την αναστολή της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας/σφράγισης προσκομίζοντας στη συνέχεια γνωμοδότηση, μετά από επανέλεγχο της υγειονομικής υπηρεσίας (άρθρο 16 της υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας), περί επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση και της σύννομης λειτουργίας του ΚΥΕ.
β. όταν βεβαιώνονται παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ηχοστάθμης, δεδομένου ότι συντελούνται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 180/79. Ωστόσο επισημαίνεται, ότι ο περιορισμένος αριθμός ελέγχων δεν καθιστά εφικτή την προσωρινή αφαίρεση της χορηγηθείσας άδειας και τη σφράγιση του καταστήματος μετά από τρεις διαπιστωμένες παραβάσεις, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται η ρύθμιση της οριστικής σφράγισης του καταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2β του Π.Δ. 180/79[2]. Επίσης στις περισσότερες περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι η απόφαση προσωρινής σφράγισης λαμβάνεται μετά το πέρας της περιόδου λειτουργίας του καταστήματος.
γ. Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι και για τις περιπτώσεις που εκδόθηκαν αποφάσεις για την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων, οι ενδιαφερόμενοι άσκησαν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα και έτυχαν της αναστολής της σφράγισης, με κύριο επιχείρημά τους την επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης[3].
2.      ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιμά ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν έχει επιλύσει το πρόβλημα της ηχορύπανσης για την αποτελεσματική προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος και προτείνει τα ακόλουθα:
1. Την τροποποίηση της Υ1Γ/Γ.Π/οικ.96967/08.10.2012 Απόφασης του Υπουργού Υγείας ως προς τα ακόλουθα:
α. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του προληπτικού ελέγχου των υγειονομικών υπηρεσιών, κατά τη διενεργούμενη αυτοψία του άρθρου 14 πριν την έκδοση άδειας μουσικής ή/και παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων, να υπολογίζεται η στάθμη του θορύβου με  ηχόμετρο. Επίσης, κατά τον έκτακτο και τακτικό υγειονομικό έλεγχο των ΚΥΕ, σύμφωνα με το άρθρο 16, οι αρμόδιες υπηρεσίες να μην περιορίζονται σε απλό έλεγχο (εγγράφων, αδειών κλ.π.) αλλά μετρούν τη στάθμη του θορύβου επίσης με ηχόμετρο ώστε η παράβαση να τεκμηριώνεται με επιστημονικό τρόπο. Στο σημείο αυτό σημειώνεται η συναρμοδιότητα των αρμόδιων υγειονομικών και αστυνομικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 11 της Υ.Δ. Α5/3010/8.
β. Κατά τους ελέγχους που πραγματοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου στα ΚΥΕ, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις της Υγειονομικής νομοθεσίας και συντάσσεται η σχετική Έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 16 της Υ1γ/ΓΠ/οικ/96967/08.10.2012 Υπουργικής Απόφασης, αυτή να έχει τη μορφή σύμφωνης γνωμοδότησης, ενώ η αποστολή της στην αρμόδια Αρχή να δημιουργεί δέσμια αρμοδιότητά για την ανάκληση, είτε της άδειας λειτουργίας ΚΥΕ, είτε της άδειας μουσικής ή/και παράτασης της. Επίσης, να αποτελεί σύμφωνη γνωμοδότηση και η εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας, που αναφέρεται στο άρθρο 17 της υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας. Με τον τρόπο αυτό η σύμφωνη γνωμοδότηση της υγειονομικής υπηρεσίας θα δεσμεύει το αποφασίζον όργανο, με την έννοια ότι το όργανο αυτό θα υποχρεούται να εκδώσει την πράξη ανάκλησης σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, εφόσον ενεργεί στο πλαίσιο της δέσμιας αρμοδιότητας.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την προϊσχύουσα, καταργηθείσα πλέον, ΥΑ ΑΙβ/1983 σχετικά με τον Υγειονομικό έλεγχο και τους όρους ίδρυσης ΚΥΕ (άρθρο 6), προβλεπόταν η λήψη της προηγούμενης σύμφωνης γνωμοδότησης της αρμόδια Υγειονομικής επιτροπής, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ[4]. Αντίθετα, στην νέα Υ1Γ/Γ.Π/οικ.96967/08.10.2012 Απόφαση του Υπουργού Υγείας η εισήγηση του άρθρου 17 δεν έχει χαρακτήρα σύμφωνης γνωμοδότησης, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνονται οι αρμοδιότητες των υγειονομικών υπηρεσιών ως προς το ζήτημα χορήγησης αδειών λειτουργίας ΚΥΕ.
γ. Δεδομένου ότι η ηχορύπανση αποτελεί μια από τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές απειλές, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα περί του πρόσφατου χαρακτηρισμού της ως «ρύπου», να προστεθεί στην υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας ότι οι επιπτώσεις του θορύβου βλάπτουν τη δημόσια υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 17, ούτως ώστε οι αποφάσεις για την προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας ΚΥΕ που εκδίδονται από τον Περιφερειάρχη να περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις συστηματικής πρόκλησης ηχορύπανσης.
δ. Η Τεχνική έκθεση, που αναφέρεται στο άρθρο 14 της υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας, θα πρέπει να υποβάλλεται και για ΚΥΕ που επιθυμούν χρήση μουσικής και σε κλειστό χώρο, όχι μόνο για υπαίθριο. Έχει διαπιστωθεί, αφενός ότι κάποια ΚΥΕ λειτουργούν χωρίς να έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα ηχοπροστασίας, αφετέρου κάποια άλλα λαμβάνουν άδεια χρήσης μουσικής για στεγασμένο κατάστημα και εν συνεχεία λειτουργούν με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα, παραβαίνοντας κατά τον τρόπο αυτό τους όρους χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. Επίσης, να λαμβάνεται υπόψη από την υγειονομική υπηρεσία ο υφιστάμενος αριθμός των ήδη λειτουργούντων ΚΥΕ στην περιοχή, προκειμένου να αποφεύγεται η επιβάρυνση της περιοχής και των κατοίκων της.
ε. Επίσης, η Τεχνική έκθεση του άρθρου 14, που αναφέρεται στην υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας, να επισυνάπτεται και να αποτελεί προϋπόθεση και όταν ζητείται παράταση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, καθώς και να χορηγείται όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στην Αστυνομική Διάταξη 3/1996, ήτοι να χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων και έχει ληφθεί υπόψη το είδος των μουσικών οργάνων και η θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους.
στ. Να καταργηθεί ο επανέλεγχος της μη συμμόρφωσης σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται η πρόκληση ηχορύπανσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 της Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί παράβαση που διαπιστώνεται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επίσης, να εξειδικευτεί η φράση «κατ’ εξακολούθηση μη συμμόρφωση σε συγκεκριμένη παράβαση», ήτοι να διευκρινιστεί πόσες παραβάσεις συνιστούν κατ’ εξακολούθηση μη συμμόρφωση.
ζ. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ηχορύπανση, να προβλεφθεί η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας ή/και παράτασης μουσικής, ως αυτοτελές μέτρο ανάλογο με το μέγεθος της όχλησης, πριν η αρμόδια υπηρεσία προβεί στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή/και σφράγισης του ΚΥΕ.
2. Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ζητήματος της ηχορύπανσης,  όταν διαπιστώνονται παραβάσεις σε ΚΥΕ εκ μέρους της υγειονομικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 της υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας, να ενεργοποιείται η διαδικασία των άρθρων 10 και 11 της Υ.Δ. Α5/3010/85, (που αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας από θορύβους που δημιουργούνται σε ΚΥΕ μόνο από τη μουσική), σύμφωνα με την οποία οι παραβάτες  τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος και χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ΕΥΡΩ και αν ο δράστης έχει συλληφθεί επ’ αυτοφώρω, ακολουθείται υποχρεωτικά η αυτόφωρη διαδικασία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Επίσης, κατά την ανωτέρω διαδικασία να επιδιώκεται η συνεργασία της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας με τις αστυνομικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 11 της ίδιας Υ.Δ. Α5/3010/85. Τέλος, σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται μη συμμόρφωση σε υγειονομικές διατάξεις, μπορεί να εφαρμόζεται και η πρόβλεψη του άρθρου 43, παρ. 9 του Ν. 4025/2011, σύμφωνα με την οποία όποιος δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα που προβλέπονται από τις υγειονομικές διατάξεις τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών ή με χρηματικό πρόστιμο.
3. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, καθίσταται σαφές ότι τα ζητήματα της λειτουργίας ΚΥΕ δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με ενέργειες του Υπουργείου Υγείας, δεδομένου ότι συγκεκριμένες αρμοδιότητες έχουν ανατεθεί στα Υπουργεία Εσωτερικών και ΥΠΕΚΑ. Κατά συνέπεια, θα ήταν σκόπιμη η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ όλων των συναρμόδιων φορέων. 
Ειδικότερα,  παρατηρείται υπερσυγκέντρωση ΚΥΕ στις περιοχές γενικής κατοικίας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει καθορισμός των χρήσεων γης και σε εντός σχεδίου περιοχές. Το ζήτημα αυτό υπάγεται στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ και των οικείων δημοτικών αρχών, οι οποίες θα καθορίσουν τις χρήσεις γης στις περιοχές της επικράτειας. 
Επίσης, οι αρμόδιοι Δήμοι για την έκδοση αδειών ΚΥΕ θα πρέπει να προβούν στην έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων (αρθ.79 του ΚΔΚ), με τις οποίες θα  τίθενται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας ΚΥΕ σχετικά με το ζήτημα της ηχορύπανσης. Παράλληλα, οι Δήμοι να εξετάζουν αυτοτελώς το ζήτημα της ανάκλησης αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων ή τουλάχιστον των αδειών παράτασης μουσικής, διότι το μέτρο αυτό δεν επηρεάζει τη συνέχιση της λειτουργίας του ΚΥΕ ούτε επιφέρει δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στους επιχειρηματίες. Επίσης, μπορεί να συνεκτιμάται η μη τήρηση των όρων λειτουργίας κατά τη διαδικασία επανέκδοσης αδειών μουσικής και παράτασης ωραρίου μουσικής, διότι εκτός από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να ελέγχεται η πρόκληση της ηχορύπανσης.
Ταυτόχρονα, όταν διαπιστώνεται η πρόκληση ηχορύπανσης, παραβιάζονται οι προϋποθέσεις χορήγησής των αδειών λειτουργίας ΚΥΕ και οι άδειες μουσικής ή/και παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων και υφίσταται δυνατότητα ανάκλησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων. Ωστόσο, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει ότι η διακριτική ευχέρεια που παρέχεται στις αρμόδιες δημοτικές αρχές για την ανάκληση των αδειών λειτουργίας ΚΥΕ και αδειών μουσικής ή/και παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων έχει αποβεί υπέρ της επαναχορήγησής τους, με αποτέλεσμα οι πολίτες να διαμαρτύρονται για μακροχρόνια όχληση εξαιτίας του θορύβου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
4. Καταλήγοντας, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι, παρά την πρόσφατη έκδοση εκ μέρους του Υπουργού Υγείας της Υ1Γ/Γ.Π/οικ.96967/08.10.2012 Απόφασης, τα ζητήματα που διέπουν τη διαδικασία αδειοδότησης ΚΥΕ εξακολουθούν να ρυθμίζονται από σειρά νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων. Ενδεικτικά, αναφέρεται ο Ν. 3843/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), η ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/11 (Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ),  η Υ.Δ. Α5/3010/85 (Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων), η Αστυνομική Διάταξη 3/1996 (Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας), το Π.Δ 180/1979 (Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως) και ο Ν. 4025/2011 (Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ­ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλ­λες διατάξεις, βλ. άρθρο 43 Έκδοση υγειονομικών διατάξεων). Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί η αποσπασματικότητα και η πολυπλοκότητα  του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την διαδικασία αδειοδότησης ΚΥΕ και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Συνεπώς, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ζητήματος κρίνεται σκόπιμη η κωδικοποίηση και συστηματοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης ΚΥΕ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις υγειονομικές διατάξεις και το Π.Δ 180/1979 σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης και  αφαίρεσης αδειών ΚΥΕ.
Ευελπιστώντας στη συνεργασία σας με την Ανεξάρτητη Αρχή, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.


Με τιμή,

Καλλιόπη Σπανού
Συνήγορος του Πολίτη



[1] Εκνευρισμός, δυσφορία, απώλεια ακοής, έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, ψυχολογικές διαταραχές, ακροαστική κόπωση, επιθετική συμπεριφορά, διαταραχές ύπνου, δυσάρεστες ορμονικές αντιδράσεις, μειωμένη απόδοση στη δουλειά και στο σχολείο, αλλά και κακή επικοινωνία είναι μόνο μερικά από τα συμπτώματα που έχουν καταγράψει ερευνητές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
[2] «…εάν μετά από τρεις αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος….βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση…εντός του έτους…η άδεια λειτουργίας του καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά…».
[3] Σχετική η υπ’ αρ. 195/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά «...το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση της αιτούσας όπως αυτή προκύπτει από τα προσκομισθέντα στοιχεία, κρίνει ότι πιθανολογείται η βλάβη την οποία επικαλείται και ότι συντρέχει –ελλείψει συνδρομής δημοσίου συμφέροντος, νόμιμη περίπτωση χορηγήσεως της αιτούμενης αναστολής...».
[4] Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Οδηγό ΚΥΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, (Οκτώβριος 2007) «…Επισημαίνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις παράβασης υγειονομικών όρων λειτουργίας, η ανάκληση της άδειας γίνεται πάντοτε μετά από γνώμη της υγειονομικής υπηρεσίας η οποίας είναι δεσμευτική για το δήμο. Σε κάθε περίπτωση στο θέμα της ουσιώδους τροποποίησης των υγειονομικών όρων λειτουργίας, έχει θεμελιώδη σημασία η γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας, από την οποία και εξαρτάται η ανάκληση ή μη της άδειας. Επομένως, στην περίπτωση αυτή, η Δημοτική Αρχή αποφασίζει κατά δέσμια αρμοδιότητα, αφού είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει την εν λόγω γνωμοδότηση και δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια ως προς την ανάκληση ή μη της άδειας…».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου