Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Πρόταση για την αλλαγή χωροθέτησης των οίκων ανοχής
 
Προς 
..............


Θέμα : Εισήγηση σε Δ.Σ. για τον καθορισμό προϋποθέσεων για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων επ’ αμοιβή προσώπων, κατά τις διατάξεις του Ν. 2734/1999 (απόφαση ΕΠΖ34/2013)

Λαμβάνοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του αρ. 79 του Ν. 3463/2006 και κυρίως το αρ. 1 σύμφωνα με το οποίο «οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν τα θέματα της αρμοδιότητας τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας»
 2. Τις διατάξεις του Ν. 2734/1999 και τους περιορισμούς που θέτουν και ειδικά της παρ. 4 με την οποία «δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων σε διαηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια, καθώς και σε χώρους που δεν είναι κυρίας χρήσεως και δεν πληρούν τους όρους του Γ.Ο.Κ. Επίσης δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σε κτίρια που απέχουν, σε ακτίνα λιγότερο από 200 μέτρα από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα, οικοτοτρφεία, βιβλιοθήκες και ευαγή ιδρύματα καθώς και από πλατείες και παιδικές χαρές»
 3. Την με αρ. 463/1999 Α.Δ.Σ. με την οποία απαγορεύτηκε η εγκατάσταση οίκων ανοχής στο τμήμα της πόλης που περικλείεται από τις οδούς Μεταμορφώσεως – Βασάνη – 2ας Νοεμβρίου και Αλεξάνδρας.
 4. Την υπ’ αρ. 264/2001 Α.Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η ισχύουσα κατάσταση ως προς τον αριθμό των οίκων ανοχής στην πόλη του Βόλου.
 5. Την υπ’ αρ. 12/2002 Α.Δ.Σ. με την οποία  συμπληρώθηκε η ως άνω 264/2001 Α.Δ.Σ και εγκρίθηκε ως ανώτερος επιτρεπόμενος αριθμός οίκων ανοχής τους 11. Επίσης εγκρίθηκε η υπάρχουσα χωροθέτηση στην πόλη του Βόλου με την αιτιολογία ότι οι «οίκοι ανοχής που υπάρχουν στο απαγορευμένο τμήμα της πόλης, που καθορίσθηκαν με την αρ. 463/99 Α.Δ.Σ. θα εξακολουθούν να λειτουργούν γιατί προϋπήρχαν της 463/1999 Α.Δ.Σ
Σημειώνω ωστόσο ότι η εν λόγω απόφαση φαίνεται να έχει λάβει μεν υπόψη προηγούμενη απαγορευτική κανονιστική απόφαση (463/1999), όχι όμως και τις ρητές απαγορευτικές χωροτακτικές διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 3 του ν. 2734/1999, εναρμονιζόμενη όμως  παρ’ όλα αυτά με σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.[1]
 1. Με την υπ’ αρ. 501/2007 Α.Δ.Σ. επαναλήφθηκε η ως άνω 12/2002 απόφαση τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς την χωροθέτηση.
 2. Το υπ’ αρ. 5285/30.7.2012 έγγραφο της Δ/σης Υγείας προς το Δήμο Βόλου, με το οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων «….6. το γεγονός ότι ήδη με το Ν. 3852/2010 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, οι περιοχές που ανήκουν στο Δήμο Βόλου έχουν διευρυνθεί και συμπεριλαμβάνονται νέες περιοχές μέσα στα όρια του, όπου ενδεχομένως πλέον να υπάρχουν κατάλληλες και πρόσφορες περιοχές, που να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της αναφερόμενης νομοθεσίας. Παρακαλούμε για την όσο δυνατόν ταχύτερη έγγραφη απάντηση σας μετά από διερεύνηση από πλευράς Δήμου Βόλου, Δημοτικού Συμβουλίου και της αρμόδιας Πολεοδομίας Δήμου Βόλου για εξέυρεση και προσδιορισμό νέας κατάλληλης περιοχής εντός των διευρυμένων πλέον διοικητικών και γεωγραφικών νέων ορίων του, που να πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής αναφερόμενης νομοθεσίας. Επίσης να μας προσδιορίσετε τον συντομότερο εύλογο χρόνο που είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί ασφαλώς η μετεγκατάσταση των χώρων της συγκεκριμένης δραστηριότητας εκδιδομένων ατόμων στη νέα περιοχή, που ενδέχεται να προσδιορισθεί»
 3. Το υπ’ αρ. 6418/14.9.2012 έγγραφο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας με το οποίο γνωστοποιείται ότι το θέμα είναι κοινωνικής σημασίας και παρακαλείται ο Δήμος για την ταχεία και σαφή ενημέρωση , προκειμένου να γίνει σχετική εισήγηση στην Επιτροπή του Ν. 2734/1999
 4. Το υπ’ αρ. 7018/11.10.2012 έγγραφο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας στο οποίο αναφέρεται «….σας γνωρίζουμε ότι η συνεχιζόμενη λειτουργία των οικημάτων του θέματος στο Βόλο, δεν πληροί πλέον τις προδιαγραφές της νομοθεσίας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες
 5. Το υπ’ αρ. 120293/ΑΚ 2786/1.11.2012 έγγραφο της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο εκτός των άλλων αναφέρει ότι από τους 11 οίκους ανοχής, όπως αποφασίστηκε ο αριθμός τους με την 264/2011 Α.Δ.Σ. και την με αρ. 12/01 συμπληρωματική αυτής «δύο εξ αυτών διέκοψαν τη λειτουργία τους, ο μεν επί της οδού Μακεδονομάχων, μετά τη δημιουργία της Πλατείας Πανεπιστημίου και τη σχετική γι’ αυτό απαλλοτρίωση του ακινήτου, ο δε στη συμβολή των οδών Κοραή με Δημητριάδος, όπου ο ιδιοκτήτης δεν επιτρέπει πλέον τη χρήση του ακινήτου για το σκοπό αυτό»
 6. Είναι σαφές δεν μπορεί να συνεχιστεί η  διοικητική διαιώνιση μιας κατάστασης στο κέντρο του Βόλου βασιζόμενη σε αποφάσεις που λήφθηκαν πριν από 10 έτη, κάτω υπό άλλες προφανώς συνθήκες και ανάγκες. Περαιτέρω πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα κριτήρια που θέτει η κείμενη νομοθεσία για την χωροθέτηση των οίκων ανοχής, σε συνδυασμό με μια γενικότερη θεώρηση της πολεοδομικής οργάνωσης της υπόψη περιοχής, η οποία τα τελευταία χρόνια διαμορφώνεται με χρήσεις ουσιωδώς διαφορετικές (χρήσεις πολιτισμού, χώροι εκπαίδευσης, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κοινόχρηστοι χώροι πλατειών και πεζοδρόμων, δημόσιες υπηρεσίες, εμπορικό κέντρο, χρήσεις κατοικίας) και η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη.
 7. Το γεγονός ότι στην ίδια περιοχή υφίσταται το δημοτικό Ωδείο, το Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, ο Ι.Ν. της Μεταμορφώσεως, το ΤΕΕ, Βρεφονηπιακός σταθμός, κτίριο Σπίρερ, Δημαρχείο το Δημοτικό Θέατρο, κτίριο Σπίρερ, η Πλατεία Πανεπιστημίου, τα νέα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία αποτελούν και τόπους συνάθροισης της φοιτητικής κοινότητας. Η αστική μορφολογία της περιοχής έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς τα τελευταία χρόνια στην συγκεκριμένη περιοχή, δημιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης και ανάπλασης ενός σημαντικού εμπορικού και πολιτιστικού πόλου σε ισορροπία με τον έτερο πόλο του Αγ. Νικολάου. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πεζόδρομος της Μεταμορφώσεως με τα κτίρια που φιλοξενεί και την κατάληξη του στον Ι.Ν. θεωρείται ένας από τους ωραιότερους αρχιτεκτονικά και πολιτιστικά δρόμους της πόλης. Σε κάθε περίπτωση η χωροθέτηση των δραστηριοτήτων αυτών πραγματοποιήθηκε πολλές δεκαετίες πριν, όταν η μορφολογία της περιοχής ήταν ουσιωδώς διαφορετική. Είναι σαφές ότι εκτός των άλλων δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 2734/1999.
 8. Το υπ’ αρ. 5353/5.11.20120 έγγραφο της κας Ν. Σιαμίκου (κλπ 8) με το οποίο εκφράζουν τις απόψεις τους για το θέμα της χωροθέτησης και εκφράζουν την διαφωνία τους με την ενδεχόμενη αλλαγή. Κωδικοποιώντας τις παρατηρήσεις τους σημειώνονται εκτός των άλλων : 
-          ότι το αρ. 3 του ν. 2734/1999 έχει περιπέσει σε αδράνεια
-          εκφράζουν επιφυλάξεις για γκετοποίηση
-          Εκφράζουν επιφυλάξεις για θέματα ασφάλειας
-          Η δραστηριοποίηση τους εκτός κέντρου θα επιφέρει οικονομικό μαρασμό
-          Η αδειοδότηση σε περιοχές εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις του αρ. 3 του Ν. 2734/1999
-          Η πρόσβαση των πελατών θα καταστεί πιο δαπανηρή λόγω της χρήσης οχημάτων
-          Θα είναι ανασταλτικός παράγοντας η χωροθέτηση σε απομονωμένη περιοχή αφού θα καθιστά αναγνωρίσιμο τον πελάτη
-          Θα αναπτυχθεί η παράνομη ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής
 1. Το υπ’ αρ. 5364/5.11.2012 έγγραφο – εισήγηση του Τμ. Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης το οποίο αναφέρει : «1. Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι άδειες εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων εκδιδομένων επ’ αμοιβή προσώπων, που επιτρέπεται να χορηγηθούν και να είναι εκάστοτε σε ισχύ, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλου, είναι έντεκα (11) κατ’ ανώτατο όριο. Οι άδειες αυτές πρέπει να εκδίδονται με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους και στον σχετικό νόμο 2734/1999 όπως ισχύει ή όπως αυτός τροποποιηθεί. Μετά την μεταρρύθμιση του Καλλικράτη (Ν. 3852/2010) ο Δήμος Βόλου περιλαμβάνει πλέον οκτώ πρώην δήμους και μια κοινότητα, οι χωρικές ενότητες των οποίων πρέπει να ληφθούν υπόψη στην νέα απόφαση χωροθέτησης. Με βάση τα κριτήρια του Ν. 2734/1999 (αρ. 3 παρ. 3) καθώς και τα ευρύτερα χωροταξικά και πληθυσμιακά κριτήρια προτείνουμε την κατανομή των αδειών ως εξής : 
            Δημοτική ενότητα Βόλου                         :(5)
            Δημοτική ενότητα Ν.Ιωνίας                     :(2)
            Δημοτική ενότητα Ιωλκού                        : -
            Δημοτική ενότητα Αισωνίας                    :(1)
            Δημοτική ενότητα Ν.Αγχιάλου                 :(1)
            Δημοτική ενότητα Αγριάς                       :(1)
            Δημοτική ενότητα Αρτέμιδας                  :(1)
            Δημοτική ενότητα Πορταριάς                  : -
            Δημοτική κοινότητα Μακρυνίτσης           : -
            2. Να μην επιτρέπεται η εγκατάσταση και χρήση οικημάτων εκδιδομένων επ’ αμοιβή προσώπων σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, είτε ορίων οικισμών προ του 1923, είτε ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, στα οποία επιτρέπεται η χρήση κατοικία.
            3. Να επιτρέπεται η εγκατάσταση και χρήση οικημάτων εκδιδομένων επ’ αμοιβή προσώπων και σε περιοχές εντός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) , οιασδήποτε κατηγορίας.
            4.  Να μην επιτρέπεται η έκδοση αδειών εγκατάστασης και χρήσης παρόμοιων οικημάτων σε οικοδομές ή κτίρια, τα οποία έχουν πρόσοψη (είσοδο) στην Περιφερειακή Οδό, στην Εθνική Οδό Βόλου – Λαρίσης, στην Εθνική Οδό Βόλου – Αθηνών, στην Εθνική Οδό Βόλου – Μηλεών και στην Εθνική Οδό Βόλου – Χανίων.
5. Για τις ήδη υφιστάμενες νομίμως σε ισχύ άδειες και για την ανανέωση της ισχύος τους, προτείνεται συνολικό μεταβατικό χρονικό διάστημα  οκτώ (8) μηνών  μηνών, μετά το πέρας του οποίου όλα ανεξαιρέτως τα οικήματα εκδιδομένων επ’ αμοιβή προσώπων (υφιστάμενα ή νέα) πρέπει να είναι εγκατεστημένα σε περιοχές που ορίζονται από τις παραγράφους 1. και 2. του παρόντος και να ανταποκρίνονται στο νέο καθεστώς αδειοδότησης και λειτουργίας κατά την παρούσα και κατά τις λοιπές προϋποθέσεις του σχετικού νόμου, αλλιώς θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις κάθε φύσεως. Κατά το ως άνω μεταβατικό διάστημα των οκτώ (8) μηνών   οι εν ισχύ άδειες ή και οι στο μεταξύ ανανεούμενες (για το διάστημα αυτό) θα ανταποκρίνονται στο μέχρι σήμερα ισχύον καθεστώς ουσιαστικών και λοιπών προϋποθέσεων
 1. Το με αρ. 5881/28.22.2012 έγγραφο μου προς όλα τα συμβούλια των τοπικών και δημοτικών Κοινοτήτων με το οποίο απέστειλα την Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και παρακαλούσα να μας διατυπώσουν τις απόψεις τους έως τις 10.12.2012.
 2. Το με αρ. 7972/5.12.2012 έγγραφο του κ. Ζαρίφη ως εκπροσώπου της Επιτροπής του Ν. 2734/1999 με το οποίο αναφέρεται ότι «η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για τα αναφερόμενα στο αρ. πρωτ. Π 5364/5.11.2012 έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσίας δόμησης που μας αποστείλατε υπό τον όρο ότι σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι και περιορισμοί του σχετικού 2 (δηλ. του Ν. 2734/1999). 2. Εξ όσων γνωρίζουμε δεν υπάρχουν σε ισχύ άδεις εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων εκδιδομένων επ’ αμοιβή προσώπων στη Μαγνησία. 3. Τυχόν ανανεώσεις αδειοδότησης θα κριθούν από την Επιτροπή του αρ. 3 παρ. 2 του Ν. 2734/1999»
 3. Το με αρ. 196963/2352/18.12.2012 έγγραφο του Αντιδημάρχου Αγριάς – Αρτέμιδας με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις και ότι υπάρχει η σύμφωνη γνώμη. Περαιτέρω ο Αντιδήμαρχος προτείνει στις απαγορεύσεις να προστεθούν οι άξονες : α) επαρχιακή οδός Αγριάς- Δράκειας – Χανίων, β) συνδετήρια οδός του περιφερειακού δρόμου από τον κόμβο της ΑΓΤΕ μέχρι την παραλιακή οδό Βόλου – Τσαγκαράδας στη θέση Αγριά
 4. Την με αρ. 14/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Αγχιάλου η οποία συμφωνεί με την εισήγηση της Υπηρεσίας
 5. Την με αρ. 1/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διμηνίου η οποία διαφωνεί με την εγκατάσταση οίκου ανοχής στην περιοχή για ηθικούς λόγους και αφού το «Διμήνι αν και αποτελεί προάστιο της περιοχής του Βόλου, διατηρεί ακόμη έντονα τα χαρακτηριστικά ενός χωρίου και τις παραδόσεις της περιοχής»
 6. Την με αρ. 2/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σέσκλου η οποία διαφωνεί με την εγκατάσταση τέτοιου είδους επιχείρησης «που θα προκαλούσε την οργή των κατοίκων. Το Σέσκλο παραμένει ακόμη ένα χωριό που εφαρμόζει αυστηρά τις παραδόσεις του»
 7. Την με αρ. 44/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Λαυρεντίου
 8. Την με αρ. ………..απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτέμιδας
 9. Την με αρ. 34/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία γνωμοδότησε θετικά στην εισήγηση της υπηρεσίας
 10. Το με αρ. 131969/ΓΠ 31297/18.12.2012 έγγραφο του τοπικού συμβούλου κ. Ντόκου Ν.
 11. Η παρούσα εισήγηση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/σης Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου www.epoleodomia.volos.gr προκειμένου να λάβουν γνώση οι δημότες και να καταθέσουν τις απόψεις τους


Προκειμένου να εισαχθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προς οριστική απόφαση θα επιθυμούσαμε να πληροφορηθούμε τις απόψεις σας.
Παρακαλώ για την αποστολή αυτών (με ηλεκτρονικό ή έγγραφο τρόπο) έως την 6 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣΝικόλαος Μόσχος


[1] Βλ. ΣτΕ 4656/2006, ΝΟΜΟΣ πρβλ Επ.Αν. ΣτΕ 55-58/1993, 431/1993, 297/1999 ,Επ.Αν. ΣτΕ 483/1994, 13/1998, 703/1998, 742/1998

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου