Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Πρόταση για την αλλαγή χωροθέτησης των οίκων ανοχής
 
Προς 
..............


Θέμα : Εισήγηση σε Δ.Σ. για τον καθορισμό προϋποθέσεων για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων επ’ αμοιβή προσώπων, κατά τις διατάξεις του Ν. 2734/1999 (απόφαση ΕΠΖ34/2013)

Λαμβάνοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του αρ. 79 του Ν. 3463/2006 και κυρίως το αρ. 1 σύμφωνα με το οποίο «οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν τα θέματα της αρμοδιότητας τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας»
 2. Τις διατάξεις του Ν. 2734/1999 και τους περιορισμούς που θέτουν και ειδικά της παρ. 4 με την οποία «δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων σε διαηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια, καθώς και σε χώρους που δεν είναι κυρίας χρήσεως και δεν πληρούν τους όρους του Γ.Ο.Κ. Επίσης δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σε κτίρια που απέχουν, σε ακτίνα λιγότερο από 200 μέτρα από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα, οικοτοτρφεία, βιβλιοθήκες και ευαγή ιδρύματα καθώς και από πλατείες και παιδικές χαρές»
 3. Την με αρ. 463/1999 Α.Δ.Σ. με την οποία απαγορεύτηκε η εγκατάσταση οίκων ανοχής στο τμήμα της πόλης που περικλείεται από τις οδούς Μεταμορφώσεως – Βασάνη – 2ας Νοεμβρίου και Αλεξάνδρας.
 4. Την υπ’ αρ. 264/2001 Α.Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η ισχύουσα κατάσταση ως προς τον αριθμό των οίκων ανοχής στην πόλη του Βόλου.
 5. Την υπ’ αρ. 12/2002 Α.Δ.Σ. με την οποία  συμπληρώθηκε η ως άνω 264/2001 Α.Δ.Σ και εγκρίθηκε ως ανώτερος επιτρεπόμενος αριθμός οίκων ανοχής τους 11. Επίσης εγκρίθηκε η υπάρχουσα χωροθέτηση στην πόλη του Βόλου με την αιτιολογία ότι οι «οίκοι ανοχής που υπάρχουν στο απαγορευμένο τμήμα της πόλης, που καθορίσθηκαν με την αρ. 463/99 Α.Δ.Σ. θα εξακολουθούν να λειτουργούν γιατί προϋπήρχαν της 463/1999 Α.Δ.Σ
Σημειώνω ωστόσο ότι η εν λόγω απόφαση φαίνεται να έχει λάβει μεν υπόψη προηγούμενη απαγορευτική κανονιστική απόφαση (463/1999), όχι όμως και τις ρητές απαγορευτικές χωροτακτικές διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 3 του ν. 2734/1999, εναρμονιζόμενη όμως  παρ’ όλα αυτά με σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.[1]

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Αέρια Ρύπανση Βόλος - Σχέδιο Λήψης Εκτάκτων Μέτρων                  
 Αυτό είναι το σχέδιο για την λήψη εκτάκτων μέτρων για την αέρια ρύπανση, όπως μας στάλθηκε από την Περιφέρεια. Σε αυτό το κείμενο θα κάνουμε παρατηρήσεις ως Δημοτικό Συμβούλιο. Κάθε παρατήρηση δεκτή.


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Βόλος        28 - 12 - 2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                Αρ. Πρωτ : οικ 19469
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                         
  & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ                                                                                                                               
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
   & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση     : Διοικητήριο                                 
Ταχ. Κώδικας : 38001                                                                         
Τηλέφωνο      :   24213 52468                                                                                             
                                                       Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου-Ν. Ιωνίας του Δήμου Βόλου Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

                                       Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπ΄όψη :
 1. Τις διατάξεις της από 18 Ιουνίου 1982 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου και ιδίως των άρθρων 2 και 3 αυτής, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 1327/1983 (ΦΕΚ 21/Α/7-2-1983) «Κύρωση και συμπλήρωση της από 18 Ιουνίου 1982 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Αντιμετώπιση έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης περιβάλλοντος και ρύθμιση συναφών θεμάτων».
 2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Το Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας»
 4. Τις διατάξεις του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) «για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως ισχύει και τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002) «εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ …».
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κλπ».
 6. Την ΚΥΑ αριθ. ΗΠ 14122/549/Ε.103/ΦΕΚ 488 Β΄/30-3-2011 «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα …».
 7. Την ΚΥΑ 189533/ΦΕΚ 2654 Β΄/ 9-11-2011 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού».
 8. Τα συμπεράσματα του Ερευνητικού Έργου  (Φάση ΙΙ - Τελική Έκθεση) «Προσδιορισμός της συμβολής των πηγών στην ατμοσφαιρική ρύπανση του Βόλου και σχεδιασμός ιεραρχημένης πολιτικής για την αναβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας», που εκπονήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Ελέγχου ρύπανσης περιβάλλοντος, το Νοέμβριο 2008 για λογαριασμό της Ν.Α. Μαγνησίας.
 9. Την αριθ. 4192/26-11-2008 (ΦΕΚ 2520 Β΄/11-12-2008) Απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας «ρητή απαγόρευση καύσης απορριμμάτων, πλαστικών ή ελαστικών υλικών στο Νομό Μαγνησίας».
 10. Την αριθ. πρωτ. οικ.709/26-1-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου απόφασης καθορισμού ορίων επιφυλακής και λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου-Νέας Ιωνίας».
 11. Την αριθ. 258/2011 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου.
 12. Την αριθ. 732/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.
 13. Τις προτάσεις και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, από το μέλος της, καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 14. Το αριθ. πρωτ. 630/19-1-2012 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 15. Τις γραπτές προτάσεις-παρατηρήσεις της Δ/νσης Προγραμματισμού και Νέων Τεχνολογιών του Δήμου Βόλου.
 16. Το αριθ. πρωτ. 1580/5-12-2012 έγγραφο του ΤΕΕ Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας.
 17. Το από 11-12-2012 Πρακτικό της επιτροπής που ορίσθηκε με την αριθ. πρωτ. 709/26-1-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.
 18. Την ανάγκη σχεδιασμού έκτακτων μέτρων και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των έκτακτων καταστάσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια στο Πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου-Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου που είναι σε θέση να δημιουργήσουν κινδύνους στην υγεία των κατοίκων.
 19. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Δημοσίου.