Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Κατάργηση περιπτέρων 

     Το παρακατω κείμενο αποτελεί απόσπασμα της εισήγησης μου στην Ε.Π.Ζ. Σκοπός είναι να απελευθερωθούν πεζοδρόμια από κλειστά περίπτερα της πόλης. Πρώτη κίνηση ήταν η παρούσα με τα σχολάζοντα περίπτερα. Σε δέυτερο στάδιο ακολουθεί η μετακίνηση κλειστών περιπτέρων από δύσκολα σημεία με σύμφωνη γνώμη των δικαιούχων. Αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση, η οποία μόλις ολοκληρωθεί θα συμβάλλει στην ανάδειξη των κοινοχρήστων χώρων και την διευκόλυνση της κίνησης των πεζών.

 

                          Λαμβάνοντας υπόψη  τα εξής:
 
 
 

1)       Τις διατάξεις του Ν.Δ. 1044/1971 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα από τις όμοιες του Ν. 1043/1980 και τις διατάξεις του αρ. 10 του Ν. 1416/1984 όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 86 του Ν. 3421/2005 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3648/2008
2)       Την υπ’ αρ. Φ900/13/158602/15.9.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του Ν. 3919/2011 «αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»
3)       Τις διατάξεις του αρ. 94 παρ. 6 εδ. 34 και αρ. 95 περ. 1α του Ν. 3852/2010 περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων που περιέρχονται στους Δήμους.
4)       Το υπ’ αρ. 122631/ΑΚ2866/12.11.2012 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου, με το οποίο υπέβαλλε πίνακα 11 σχολαζόντων - περιπτέρων για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα κοβούκλια των οποίων έχουν υποστεί φθορές που τα καθιστούν επικίνδυνα και μη ασφαλή για τους διερχόμενους αλλά και για παρακείμενες κατοικίες ή καταστήματα.

α/α
Δ/νση περιπτέρου
Ονοματεπώνυμο τελευταίου δικαιούχου
Απόφαση ανάκλησης – αιτία ανάκλησης
  1.  
Δημοτική Κοινότητα Βόλου(Γρ. Λαμπράκη –Παπαδιαμάντη)
Β.Π         
7384/11-8-2010 Ν. Α. Μαγνησίας –λόγω θανάτου
  1.  
Δημοτική κοινότητα Βόλου (Γ. Δήμου με Αγ. Βασιλείου)
Σ.Μ
10569/31-12-2010 Ν..Α. Μαγνησίας – λόγω παραίτησης
  1.  
Δημοτική Κοινότητα Βόλου (Ρ.Φερραίου-Αθ. Διάκου)
Σ.Α
11546/26-11-2010-Ν. Α. Μαγνησίας- λόγω θανάτου
  1.  
Δημοτική  Κοινότητα Βόλου (Καρτάλη-Μακρυγιάννη
Φ.Κ
68110/ΓΠ17847/23-6-2011 Δ. Βόλου- λόγω θανάτου
  1.  
Δημοτική Κοινότητα Ν. Ιωνίας(Εργατικές πολυκατοικίες Ξηρόκαμπος)
Κ.Ι
10094/17-11-2010 Ν.Α. Μαγνησίας- λόγω παραίτησης
  1.  
Δημοτική Κοινότητα Βόλου (Ορμηνίου-Δημ. Πολιορκητού)
Τ.Ε.
116871/ΓΠ31995/2-11-2011 Δ. Βόλου – δεν ανήκει στις κατηγορίες των δικαιούχων
  1.  
Δημοτική Κοινότητα Βόλου (Φιλιππίδη-Αναλήψεως)
Λ.Ν
7256/ΑΚ256/24-1-2012 Δ. Βόλου- λόγω θανάτου
  1.  
Δημοτική Κοινότητα Βόλου (Ανθ. Γαζή- Γκλαβάνη)
Μ.Μ
40691/ΑΚ1253/25-4-2012 Δ. Βόλου- λόγω θανάτου
  1.  
Δημοτική Κοινότητα Βόλου (Ανθ. Γαζή-Κοραή)
Θ.Μ
67121/ΑΚ1814/25-7-2012 Δ. Βόλου- λόγω θανάτου
  1.  
Δημοτική Κοινότητα Βόλου (Ιωλκού-Αλεξάνδρας)
Μ.Π
83712/ΑΚ2000/30-7-2012 Δ. Βόλου- λόγω θανάτου
11
Δημοτική Κοινότητα Βόλου (Πολυμέρη –Φιλ. Ιωάννου)
Π.Π
92967/ΑΚ2164/31-8-2012 Δ. Βόλου – λόγω θανάτου
               
                                                                               

5)       Οι άδειες των εν λόγω περιπτέρων έχουν όλες ανακληθεί με τις αναφερόμενες αποφάσεις.
6)       Το υπ’ αρ. 119184/251/12-11- 2012 έγγραφο της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας
7)       Το υπ’ αρ. 5469/12-11-2012 έγγραφο του Τμήματος Σχεδίου Πόλης της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης
8)       Την υπ’ αρ. 108633/ΓΠ29534/7.10.2011 Πρόσκληση – Ανακοίνωση του Τμήματος Αδειών και Καταστημάτων του Δήμου Βόλου, με την οποία κληθήκανε τα άτομα με αναπηρία και οι πολύτεκνοι να υποβάλλουν μέχρι την 11.11.2011 αίτηση χορήγησης αδείας εκμετάλλευσης περιπτέρου και για τις αναφερόμενες θέσεις. Ωστόσο η αναφερόμενη προκήρυξη για τις θέσεις αυτές κρίθηκε άγονη, καθώς δεν παρουσιάστηκε κάποιο ενδιαφέρον. Τα αναφερόμενα περίπτερα στερούνται πλέον δικαιούχου, λόγω μη ύπαρξης διαδοχής στο ανωτέρω δικαίωμα, περαιτέρω δε πρόκειται για περίπτερα τα οποία είναι κλειστά επί χρόνια.
9)       Το γεγονός ότι οι θέσεις στις οποίες βρίσκονται τα αναφερόμενα στο έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου, είναι ακατάλληλες, χωροθετήθηκαν βάσει διαφορετικών συνθηκών σε άλλες χρονικές περιόδους υπό άλλες συνθήκες. Τα κλειστά αυτά περίπτερα, πέραν της αδικαιολόγητης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, αποτελούν εστίες επικίνδυνων καταστάσεων για τους περαστικούς. Σε κάθε περίπτωση τα περίπτερα αυτά δεν είναι σε λειτουργία, ενώ η κατάργηση του επιβάλλεται και για λόγους εξωραϊσμού της πόλης και βελτίωση της αισθητικής της.
10)   Την με αρ. 37268/ΓΠ 9169/11.4.2012 αιτησης των Μαρία Πάτρη κλπ 6, με την οποία διαμαρτύρονται για το περίπτερο της Α. Γαζή – Γκλαβάνη κάνοντας λόγο ότι  «λόγω της χρονιας εγκατάλειψης αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία καθώς πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί εστία μολύνσεως πλέον έχουν αρχίσει να καταρρέουν και τα βασικά εξαρτήματα – παραρτήματα του όπως και η σκεπή και παράπλευρη τέντα, η οποία φέρει μεταλλικό σκελετό και από θαύμα δεν υπάρχουν τραυματισμοί διερχόμενων πεζών και κατοίκων των γειτονικών ιδιοκτησιών»
11)   Το γεγονός ότι οι άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων όσο και οι άδειες λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων χορηγούνται για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού και του Δημοσίου συμφέροντος και θα πρέπει να λειτουργούν συνέχεια
12)   Τις απόψεις της Ένωσης Αναπήρων – Θυμάτων Πολέμου και Εθνικής Αντίστασης Ν. Μαγνησίας.
 
Κατόπιν αυτών
Εισηγούμαι την κατάργηση των θέσεων ως άνω αναφερόμενων σχολάζοντων – περιπτέρων, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής.
A/A
ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
1
Δημοτική Κοινότητα Βόλου (Γρ. Λαμπράκη – Παπαδιαμάντη)

2
Δημοτική Κοινότητα Βόλου (Γ.Δήμου με Αγ. Βασιλείου)

3
Δημοτική Κοινότητα Βόλου (Ρήγα Φεραίου – Αθ. Διάκου)

4
Δημοτική Κοινότητα Βόλου (Καρτάλη – Μακρυγιάννη)

5
Δημοτική Κοινότητα Βόλου (Εργατικές Πολυκατοικίες Ξηρόκαμπος)

6
Δημοτική Κοινότητα Βόλου (Ορμινίου Δημ. Πολιορκητού)

7
Δημοτική Κοινότητα Βόλου (Φιλιππίδη - Αναλήψεως)

8
Δημοτική Κοινότητα Βόλου (Ανθ. Γαζή με Γκλαβάνη)
Μπαντίδου Μαρία
9
Δημοτική Κοινότητα Βόλου (Ανθ. Γαζή - Κοραή)
Θεοδωράκου Μαλάμω
10
Δημοτική Κοινότητα Βόλου
(Ιωλκού – Αλεξάνδρας) 
Μαντά Παρασκευή
11
Δημοτική Κοινότητα Βόλου  (Πολυμέρη – Φιλ. Ιωάννου)
Παπαδημητρίου ΠροκοπίαΗ αντικατάσταση της θέσης αυτών θα εξεταστεί μέσα στο γενικότερο πλαίσιο αντιμετώπισης των περιπτέρων και εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του αναλογούντος αριθμού βάσει του αρ. 10 παρ. 10 του ΝΔ 1044/1971, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του Ν. 3648/2008, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής.


 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 Νικόλαος Μόσχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου