Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Κατάργηση περιπτέρων 

     Το παρακατω κείμενο αποτελεί απόσπασμα της εισήγησης μου στην Ε.Π.Ζ. Σκοπός είναι να απελευθερωθούν πεζοδρόμια από κλειστά περίπτερα της πόλης. Πρώτη κίνηση ήταν η παρούσα με τα σχολάζοντα περίπτερα. Σε δέυτερο στάδιο ακολουθεί η μετακίνηση κλειστών περιπτέρων από δύσκολα σημεία με σύμφωνη γνώμη των δικαιούχων. Αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση, η οποία μόλις ολοκληρωθεί θα συμβάλλει στην ανάδειξη των κοινοχρήστων χώρων και την διευκόλυνση της κίνησης των πεζών.

 

                          Λαμβάνοντας υπόψη  τα εξής:
 
 
 

1)       Τις διατάξεις του Ν.Δ. 1044/1971 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα από τις όμοιες του Ν. 1043/1980 και τις διατάξεις του αρ. 10 του Ν. 1416/1984 όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 86 του Ν. 3421/2005 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3648/2008
2)       Την υπ’ αρ. Φ900/13/158602/15.9.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του Ν. 3919/2011 «αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»
3)       Τις διατάξεις του αρ. 94 παρ. 6 εδ. 34 και αρ. 95 περ. 1α του Ν. 3852/2010 περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων που περιέρχονται στους Δήμους.
4)       Το υπ’ αρ. 122631/ΑΚ2866/12.11.2012 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου, με το οποίο υπέβαλλε πίνακα 11 σχολαζόντων - περιπτέρων για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα κοβούκλια των οποίων έχουν υποστεί φθορές που τα καθιστούν επικίνδυνα και μη ασφαλή για τους διερχόμενους αλλά και για παρακείμενες κατοικίες ή καταστήματα.

Διαθεσιμότητες
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
            Σε σχέση με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στις παραγράφους Ζ2 και Ζ4 του κεφαλαίου Ζ του προσφάτως ψηφισθέντος «Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και αναφέρονται στη διαθεσιμότητα υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λόγω κατάργησης της θέσης τους, το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου:
Λαμβάνοντας υπόψη:
I. Το γεγονός ότι από την πολιτική εισήγηση του Δημάρχου Βόλου και τις τοποθετήσεις όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου προκύπτει η καθολική αντίθεση του Σώματος στο μέτρο της   ετήσιας διαθεσιμότητας, που αποτελεί ουσιαστικά τον προθάλαμο της απόλυσης χιλιάδων υπαλλήλων των Δήμων και του Δημοσίου. Αυτό, μάλιστα, δεν αφορά   μόνο εργαζομένους με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, για συγκεκριμένες ειδικότητες των οποίων γίνεται άμεσα η αρχή, αλλά και μονίμους υπαλλήλους των οποίων οι θέσεις εργασίας θα καταργηθούν, χωρίς μάλιστα να διευκρινίζεται ούτε για ποιες θέσεις, ειδικότητες και κλάδους πρόκειται, ούτε και ποιος θα αποφασίσει την κατάργησή τους.
            II. Την από 11.11.2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, με την οποία εκφράζει την πλήρη διαφωνία της με:
·        Τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων που οδηγεί τους Δήμους σε αδυναμία εκπλήρωσης του ρόλου τους.
·        Τη συνεχιζόμενη μισθολογική υποβάθμιση των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δημιουργεί εκρηκτικό κλίμα στο εσωτερικό των Δήμων και επιφέρει παράλυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
·        Την απαγόρευση προσλήψεων Υ.Ε. μέχρι το 2016, ειδικότερα στις ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες που τις οδηγεί σε διάλυση.
·        Δηλώνει ότι οι Δήμοι δεν θα γίνουν συμμέτοχοι σ’ αυτήν τη διαδικασία και προτρέπει τους αιρετούς να μη συμμετάσχουν.

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Συμπολίτες και ΔέντραΣυμπολίτες μας "περιποιήθηκαν" τα δέντρα με αρκετά λίτρα πετρέλαιο, προκειμένου να τα αποτελειώσουν και να καλέσουν μετά  τις υπηρεσίες να τα κόψουν.......ενδεικτικό της περιβαλλοντικής συνείδησης κάποιων.... Η κατστροφή έλαβε χώρα στο Βόλο, στην οδό Γ. Καρτάλη.