Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης

Το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) προβλέπει την καθιέρωση ενός νέου θεσμού στη 
λειτουργία των ΟΤΑ, αυτού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη επιλέγεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη πρέπει να είναι σύμφωνα με το νόμο, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Ως Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.  Είναι σημαντικό ωστόσο το πρόσωπο που θα επιλεγεί να γνωρίζει τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. και κυρίως της Δημόσιας Διοίκησης.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ποια θα είναι όμως η δουλεία του Συμπαραστάτη του Δημότη. Ο Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου,  δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεων του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να στελεχωθεί πλήρως ένα γραφείο στο Δήμο, με την κατάλληλη ηλεκτροτεχνική υποδομή, προκειμένου να εξυπηρετεί το Συμπαραστάτη. Είναι σημαντικό επίσης ο νέος αυτός θεσμός να γνωστοποιηθεί ευρέως στους δημότες, του νέου μεγάλου Καλλικράτειου Δήμου Βόλου, προκειμένου να τον χρησιμοποιούν αναλόγως.

Ο Νόμος ορίζει, ορθά, ότι η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις Αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας. Είναι σαφές ότι ο Συμπαραστάτης του Δημότη, θα αποτελεί μια «μικρογραφία» του Συνηγόρου του Πολίτη, αλλά δεν υποκαθιστά το έργο της Ανεξάρτητης Αρχής. Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. 

 Ο Συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής Διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του, όσο και επ` ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών. Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.  Η δυνατότητα του συμπαραστάτη να δίνει προτεραιότητα σε ζητήματα που ο ίδιος κρίνει “σημαντικά προβλήματα κακοδιοίκησης” του παρέχει μια ευρεία διακριτική ευχέρεια ανάδειξης προβλημάτων που επικρατούν στις δημοτικές υπηρεσίες. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος με αυτόν τον τρόπο να υποβαθμιστούν ή έστω να μην τύχουν αντίστοιχης ειδικής αντιμετώπισης ζητήματα τα οποία, τουλάχιστον για τους δημότες, αποκτούν αυξημένη προτεραιότητα. Θα πρέπει λοιπόν, παράλληλα προς την πλήρη διακριτική ευχέρεια, για λόγους ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας, να προδιατυπωθούν αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων ο συμπαραστάτης θα υποβάλλει ειδική πρόταση στο δήμαρχο. Είναι σημαντικό επίσης να καταρτιστεί κανονισμός λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη. Σε αυτό το σημείο, με ενδιαφέρον αναμένονται σχετικές εγκύκλιοι από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη αποτελεί μια πολύ σημαντική τομή και μπορεί να παίξει πραγματικά σπουδαίο ρόλο, στη λειτουργία του Δήμου. Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί και το κατάλληλο πρόσωπο, που θα «τρέξει» το θεσμό αυτό και να μην αποτελέσει η ρύθμιση αυτή, «κενό γράμμα»
Βλ. επίσης χρήσιμες παρατηρήσεις για το θεσμό αυτό στα κάτωθι blogs :


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου