Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης

Το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) προβλέπει την καθιέρωση ενός νέου θεσμού στη 
λειτουργία των ΟΤΑ, αυτού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη επιλέγεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη πρέπει να είναι σύμφωνα με το νόμο, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Ως Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.  Είναι σημαντικό ωστόσο το πρόσωπο που θα επιλεγεί να γνωρίζει τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. και κυρίως της Δημόσιας Διοίκησης.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ποια θα είναι όμως η δουλεία του Συμπαραστάτη του Δημότη. Ο Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου,  δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεων του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να στελεχωθεί πλήρως ένα γραφείο στο Δήμο, με την κατάλληλη ηλεκτροτεχνική υποδομή, προκειμένου να εξυπηρετεί το Συμπαραστάτη. Είναι σημαντικό επίσης ο νέος αυτός θεσμός να γνωστοποιηθεί ευρέως στους δημότες, του νέου μεγάλου Καλλικράτειου Δήμου Βόλου, προκειμένου να τον χρησιμοποιούν αναλόγως.

Ο Νόμος ορίζει, ορθά, ότι η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις Αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας. Είναι σαφές ότι ο Συμπαραστάτης του Δημότη, θα αποτελεί μια «μικρογραφία» του Συνηγόρου του Πολίτη, αλλά δεν υποκαθιστά το έργο της Ανεξάρτητης Αρχής. Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. 

 Ο Συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής Διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του, όσο και επ` ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών. Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.  Η δυνατότητα του συμπαραστάτη να δίνει προτεραιότητα σε ζητήματα που ο ίδιος κρίνει “σημαντικά προβλήματα κακοδιοίκησης” του παρέχει μια ευρεία διακριτική ευχέρεια ανάδειξης προβλημάτων που επικρατούν στις δημοτικές υπηρεσίες. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος με αυτόν τον τρόπο να υποβαθμιστούν ή έστω να μην τύχουν αντίστοιχης ειδικής αντιμετώπισης ζητήματα τα οποία, τουλάχιστον για τους δημότες, αποκτούν αυξημένη προτεραιότητα. Θα πρέπει λοιπόν, παράλληλα προς την πλήρη διακριτική ευχέρεια, για λόγους ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας, να προδιατυπωθούν αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων ο συμπαραστάτης θα υποβάλλει ειδική πρόταση στο δήμαρχο. Είναι σημαντικό επίσης να καταρτιστεί κανονισμός λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη. Σε αυτό το σημείο, με ενδιαφέρον αναμένονται σχετικές εγκύκλιοι από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη αποτελεί μια πολύ σημαντική τομή και μπορεί να παίξει πραγματικά σπουδαίο ρόλο, στη λειτουργία του Δήμου. Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί και το κατάλληλο πρόσωπο, που θα «τρέξει» το θεσμό αυτό και να μην αποτελέσει η ρύθμιση αυτή, «κενό γράμμα»
Βλ. επίσης χρήσιμες παρατηρήσεις για το θεσμό αυτό στα κάτωθι blogs :


Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Τηλεοπτικές ψηφοφορίες και δημοτικές εκλογές
Λίγες ώρες, πλέον, πριν την δεύτερη εκλογική αναμέτρηση την Κυριακή για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, όλοι ακόμη συζητούν τα μηνύματα που έδωσε απλόχερα ο μεγάλος νικητής, η αποχή. Όλοι δηλώνουν ευχαριστημένοι αφού έχουν κατανοήσει τα περίφημα μηνύματα.

Σε τοπικό επίπεδο, η ερχόμενη εκλογική αναμέτρηση, για τις δημοτικές εκλογές, πραγματικά είναι κρίσιμη, δεδομένης των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος. Αυτό που ίσως δεν έχει γίνει κατανοητό, είναι ότι την Κυριακή εκλέγουμε Δήμαρχο. Η ψήφος μας είναι για να επιλέξουμε, (αν τελικά θέλουμε να έχουμε εμείς αυτό το δικαίωμα και όχι άλλοι για εμάς), τον άνθρωπο που θα ασχοληθεί με τα πολλά και σύνθετα προβλήματα της πόλης. Αυτόν που έχει την εμπειρία από την αυτοδιοίκηση, αυτόν που γνωρίζει την πόλη, αυτόν που μένει και εργάζεται σε αυτή την πόλη. Η ψήφος μας είναι για να επιλέξουμε μεταξύ δύο προγραμμάτων για την πόλη και τους ανθρώπους της, για να επιλέξουμε ποιοι υποψήφιοι των δύο συνδυασμών θα μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στις νέες απαιτήσεις του Καλλικράτη.   

Πέρα όμως από τα κριτήρια της επιλογής του ενός ή του άλλου  υποψηφίου, τα οποία ποικίλουν,  αυτό που είναι σημαντικό είναι ο κόσμος να πάει την Κυριακή  στα εκλογικά κέντρα και να ασκήσει το δικαίωμα της επιλογής. Είναι σημαντικό να έχει ο καθένας μας την ευθύνη για την επιλογή του και να μην επαφίεται στα κριτήρια των άλλων. Είναι σημαντικό σε μια εποχή οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, που έχει επικρατήσει η ισοπέδωση και ο μηδενισμός, να ασκεί ο καθένας τη βασική δημοκρατική του υποχρέωση να επιλέγει αυτός για τον εαυτό του. Πραγματικά δεν μπορεί από τη μια να ψηφίζουμε κάθε Κυριακή με μεγάλη ευκολία για κάθε reality παιχνίδι ή μουσικό διαγωνισμό ή οποιοδήποτε άλλο τηλεοπτικό γεγονός και από την άλλη να αρνούμαστε να επιλέξουμε, έστω και δια του λευκού ή του άκυρου, τους ανθρώπους που θα κληθούν να διαχειριστούν τα θέματα της υγείας μας, του περιβάλλοντος, της κοινωνίας, της οικονομίας κλπ Δεν μπορεί να περιμένουμε τη Eurovision για να στείλουμε τη ψήφο μας για το καλύτερο τραγούδι, να νιώθουμε την υποχρέωση να ψηφίσουμε τον καλύτερο χορευτή, τραγουδιστή, μάγειρα, τηλεοπτική σειρά κλπ και από την άλλη να αδιαφορούμε για το ποιος θα είναι ο Δήμαρχος της πόλης μας.

Την Κυριακή εκλέγουμε Δήμαρχο.

Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 30.10.2010

Ο ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ενόψει των Δημοτικών Εκλογών.

Τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει πολύ λόγος για την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και τις προτάσεις που αυτή περιέχει για την αντιμετώπιση των δαπανών της χώρας, με σημείο αιχμής και αντικείμενο (δικαιολογημένης) αυστηρής κριτικής την πρόταση για τον περιορισμό εξόδων των ΚΑΠΗ και των κοινωνικών προγραμμάτων τους ή ακόμη και το κλείσιμο τους. Παράλληλα διαβάζουμε στις εφημερίδες για αύξηση των ανέργων στη Μαγνησία κατά 3,16%, μόνο το τελευταίο δίμηνο, από μεγάλες βιομηχανίες της περιοχής, οι οποίες «αξιοποιούν» την αλλαγή της νομοθεσίας και την «ελαστικοποίηση» των σχέσεων εργασίας. Όλα αυτά εξελίσσονται στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και λίγο πριν από της δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, υπό το καθεστώς πλέον της πιο σημαντικής μεταρρύθμισης στη δημόσια διοίκηση, δηλ. αυτή του Καλλικράτη. Οι ανωτέρω δύο ειδήσεις, αποτελούν μια καλή αφορμή να ανοίξει η συζήτηση με πρωτοβουλία του νέου Δήμου, για το ρόλο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), των εταιρειών και των επιχειρήσεων της περιοχή μας, σε συγκεκριμένο πλαίσιο και με ρητές δράσεις, και πως μέσω αυτής μπορεί να βοηθηθεί η βολιώτικη κοινωνία, αλλά και μακροπρόθεσμα οι ίδιες οι επιχειρήσεις.
Ο όρος Εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην (τοπική) κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας, τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.
 Η ΕΚΕ εφαρμόζεται από αρκετές επιχειρήσεις στον ελλαδικό χώρο, αλλά μάλλον με δειλά βήματα, σε σχέση με αυτά ανάλογων επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Η ΕΚΕ μπορεί να εφαρμοστεί σε τομείς, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, το εργασιακό περιβάλλον, η φτώχεια, η ανεργία και η καταπάτηση των προσωπικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής είναι π.χ. η προστασία του περιβάλλοντος. Η σωστή διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας, η αποφυγή διασκόρπισης τοξικών αποβλήτων, η ανακύκλωση υλικού και η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποτελούν συγκεκριμένες στρατηγικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι οποίες εισάγονται και αναπτύσσονται από κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις παράλληλα όμως βοηθούν στην ελαχιστοποίηση του μακροχρόνιου κόστους παραγωγής. Όταν, λοιπόν, μια εταιρεία παρουσιάζει κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση, συνοδευόμενη από ηθική συμπεριφορά, έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τον αριθμό πελατών και άρα τα μεγέθη πωλήσεών της, δεδομένου ότι το κοινό αντιδρά θετικά στη συμπεριφορά αυτή.
Η οικονομική κρίση είναι ευκαιρία να ιδωθεί η ΕΚΕ κάτω υπό διαφορετικό πρίσμα και να αποτελέσει ζητούμενο  κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην περιοχή με αρωγό και καθοδηγητή τον Καλλικράτειο Δήμο Βόλου. Άλλωστε από την υιοθέτηση πρακτικών ΕΚΕ, ωφελημένες θα βγούνε και οι ίδιες οι επιχειρήσεις, οι οποίες, μπορούν να δώσουν το καλό παράδειγμα και να πρωτοπορήσουν. Οι κερδοφόρες επιχειρήσεις μπορούν να συνδράμουν με πολλούς τρόπους, στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και στις υπηρεσίες πρόνοιας που παρέχει ένας Δήμος. Η διεύρυνση του Τομέα της Πρόνοιας με τις νέες αρμοδιότητες που προικοδοτεί ο Καλλικράτης τους νέους δήμους, θα απαιτήσει πόρους και υποδομές, που μπορούν να παρέχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις της περιοχής στο πλαίσιο αυτής της ΕΚΕ. Επομένως είναι σημαντικό, η επόμενη δημοτικό αρχή, να ανοίξει έναν τέτοιο  διάλογο με τις επιχειρήσεις, για την κατάρτιση  ενός Τοπικού Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και κατευθύνσεις, που θα αποσκοπεί στην διατήρηση, στην τόνωση αλλά και στην ανάπτυξη νέων μορφών κοινωνικής προστασίας των ευαίσθητα κοινωνικά ομάδων και στο οποίο θα συμμετέχουν αν είναι δυνατόν, όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του νέου δήμου.
 
 
 

VolosPress: Νίκος Μόσχος - υπ. δημοτικός σύμβουλος Βόλου

VolosPress: Νίκος Μόσχος - υπ. δημοτικός σύμβουλος Βόλου: "ΝΙΚΟΣ ΜΟΣΧΟΣ Υπ. Δημοτικός Σύμβ. Βόλου με το συνδυασμό ''ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ'' Υπ. Δήμαρχος Βόλου Σκοτινιώτης Πάνος. Γεννήθηκε στις 27.1..."

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Εφημερίδα Θεσσαλια 26.10.2010

Περιβάλλον και Νομιμότητα.

 Ένα από τα κεντρικότερα θέματα της προεκλογικής περιόδου είναι φυσικά και το θέμα του Περιβάλλοντος, αφού τα προβλήματα σε αυτόν τον τομέα έχουν οξυνθεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να αποτελεί ζήτημα αιχμής. Ο Βόλος παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή ως πόλη περιβαλλοντικά υποβαθμισμένη. Η ατμοσφαιρική ρύπανση, η μόλυνση του Παγασητικού, το πρόβλημα του Λιμανιού, οι ελεύθεροι χώροι, το νερό, η καθαριότητα κ.α, αποτελούν θέματα καθημερινής συζήτησης, διαμαρτυριών, καταγγελιών από τους συμπολίτες μας τα τελευταία χρόνια.  Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι Συνδυασμοί, οι υποψήφιοι δημοτικοί, περιφερειακοί, τοπικοί σύμβουλοι, προτείνουν, καταγγέλλουν, συζητούν, υπόσχονται, προγραμματίζουν.
Ωστόσο αλήθεια τα περιβαλλοντικά προβλήματα στην πόλη μας έχουν  διογκωθεί επειδή δεν υπάρχει προγραμματισμός ή έλλειψη προτάσεων και ιδεών ; Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα από την περιοχή μας. 
  • Το Λιμάνι του Βόλου λειτουργεί τα τελευταία 24 χρόνια (από τότε που θεσμοθετήθηκε η συγκεκριμένη διαδικασία), χωρίς την απαραίτητη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, χωρίς όρους, χωρίς ελέγχους κλπ. Τα αποτελέσματα τα βιώνουν με επώδυνο τρόπο πρωτίστως οι κάτοικοι της Συνοικίας του Π. Λιμεναρχείου και μετέπειτα οι κάτοικοι ολόκληρου του πολεοδομικού συγκροτήματος
  • Στον Κραυσίδωνα κατασκευάστηκε μια τεράστια γέφυρα, αυτή στην περιοχή του Αγ. Γερασίμου, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, χωρίς την απαιτούμενη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
  • Στις ταράτσες του Βόλου υπάρχουν κεραίες κινητής τηλεφωνίας, άγνωστο πόσες και που ακριβώς, επιμελώς καμουφλαρισμένες, οι περισσότερες εκ των οποίων χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση.
  • Μεγάλες βιομηχανίες της περιοχής, αλλά και κυκλοφοριακό δημιουργούν αποπνικτικές συνθήκες στην ατμόσφαιρα του Βόλου.
Στον αντίποδα αν κάποιος ιδιώτης θελήσει να λειτουργήσει π.χ. μια μάντρα ή μια εγκατάσταση εκτροφής πτηνών, θα πρέπει να καταθέσει Μελέτη Περιβαλλοντική και να λάβει Έγκριση, που θα του υπαγορεύει με ποιους περιβαλλοντικούς όρους θα λειτουργεί. Αν δεν τηρήσει αυτή τη διαδικασία, δεν θα μπορεί να εκδώσει άδεια λειτουργίας. Αν παρόλαυτα αυτός επιλέξει να λειτουργήσει τη μονάδα του, θα κινδυνεύσει με κλείσιμο της επιχείρησης του, με την επιβολή μεγάλων χρηματικών προστίμων και με την άσκησης σε βάρος του ποινικής δίωξης.
Συμπέρασμα : Το πρόβλημα δεν είναι στο σχεδιασμό, στα μέτρα, στους ελέγχους, στις υπηρεσίες (οι οποίες πάντως είναι πράγματι υποστελεχωμένες και με μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές), αλλά στην έλλειψη βούλησης τήρησης της αυτονόητης νομιμότητας, ειδικά απέναντι σε μεγάλες εταιρείες
Το πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος δεν ήταν ποτέ θεσμικό. Το πρόβλημα πάντα ήταν στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας η οποία και πλήρης είναι και εξαντλητική.   Ενδεικτικά σας αναφέρω, ότι για την διαχείριση και την προστασία των υδάτων έχω υπόψη μου τουλάχιστον 17 Νόμους και Υπουργικές Αποφάσεις. Ωστόσο εμείς ακόμη συζητούμε για την ποιότητα του νερού του Βόλου, για τον έλεγχο αυτού κλπ, όταν αυτά τα θέματα έπρεπε να είναι τακτοποιημένα. Για τη διαχείριση στερεών και άλλων αποβλήτων υπάρχουν 15 Νόμοι και Υπουργικές Αποφάσεις. Για τη διαχείριση τοξικών – επικίνδυνων αποβλήτων άλλοι 15 Νόμοι και Υπουργικές Αποφάσεις. Για την ατμοσφαιρική ρύπανση 13 Νόμοι και Υπουργικές Αποφάσεις. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 17 Νόμοι και Υπουργικές Αποφάσεις. Μια εξαντλητική πολυνομία, χωρίς φυσικά να υπολογίσω τις εγκυκλίους κλπ.
            Η επόμενη δημοτική αρχή, όποια και αν είναι αυτή, εάν αποφασίσει να τηρήσει την περιβαλλοντική νομοθεσία σε συνδυασμό και με τις αρμοδιότητες και τα εργαλεία, που της δίνει πλέον ο Καλλικράτης όπως π.χ. με την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, θα κάνει το πρώτο και το σημαντικότερο βήμα στην πραγματική προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής μας.


Σχόλιο στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ 25.10.2010

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Εκδήλωση Νέοι και Τοπική Αυτοδιοίκηση


Την Τετάρτη και Πέμπτη 27 και 28-10-2010 θα πραγματοποιηθεί διήμερο εκδηλώσεων από τους νέους υποψηφίους των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών της Μαγνησίας. Πρόκειται για μια κίνηση, η οποία έχει ως κεντρικό άξονα τη συμμετοχή της νέας γενιάς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η πρωτοβουλία αυτή πηγάζει από αυτούς που πίστεψαν, πιστεύουν και θα αγωνιστούν για τη νέα μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση. Ο στόχος είναι η επίτευξη μιας κοινής και μαζικής δραστηριότητας των υποψηφίων όλων των βαθμίδων της, οι οποία προέρχονται απο το Ν. Μαγνησίας, που θα αποτελεσει εναρκτήρια προσπάθεια για την περαιτέρω συνεργασία σε όλα τα ζητήματα και ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 27/10 στο Μεταξουργείο Ν. Ιωνίας με ομιλίες, χαιρετισμούς των νέων υποψηφίων και την Πέμπτη 28/10 στο Συγκρότημα Τσαλαπάτα θα διεξαχθεί πάρτι γνωριμίας με ζωντανη μουσική απο το συγκρότημα Ιχνηλάτες με το πρώτο ποτό δωρεάν.

Σχόλιο στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Σχόλιο στην εφημερίδα ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Συνέντευξη στη ΘΕΣΣΑΛΙΑ 20.10.2010